Tuesday, May 28, 2013

Global Gold Corp. (GBGD) Overstates Mining Volumes At Its Toukhmanuk Gold Mine by 104%


ARMENIAN BELOW

I recently received copies of a letter including a summary of production reports filed by MEGO-GOLD LLC, a Global Gold subsidiary for production at the TOUKHMANUK GOLD MINE in Armenia.

The letter was issued by the Chief of Staff of the Minister of Energy and Natural Resources, Mr. Karen Kagramanyan, (MENR) following an access to information request by Mr. Arthur Grigoryan, the President of "ECOLOGICAL RIGHT", an Armenian Environmental NGO.

I have compiled the data and have compared it with the mining volumes published by GBGD in its December 31, 2012 annual 10-K report. The report is signed by Mr. Van Z. Krikorian as CEO and the rest of the Board of Directors and audited by RBSM LLP of New York.

Since 2006, GLOBAL GOLD CORP (otcqb: GBGD) has overstated its mining volume by 104% from its Toukhmanuk Gold Mine located in Armenia.

In the 10-K report, as filed with the United States Securities and Exchange Commission (SEC), for the year ending December 31, 2012, Mr. Krikorian and his board certified the following statement:
The Company has mined mineralized rock of approximately 52,000 tonnes in 2006 with content of approximately 1.27 g / t gold and 6.37 g / t silver, no mining in 2007, approximately 82,000 tonnes in 2008 with content of approximately 1.85 g / t gold and 5.21 g / t silver, no mining in 2009, approximately 21,000 tonnes in 2010 with content of approximately 2.08 g / t gold and 5.68 g / t silver, approximately 21,400 tonnes in 2011 with content of approximately 0.92 g / t gold and 3.32 g / t silver , and no mining in 2012. 
The production records filed by Global Gold in Armenia paint a different story. Below is the translation of the table received from the MENR. This table is drawn from the official reports of production at the TOUKHMANUK GOLD MINE filed by MEGO-GOLD, since 2006.

Converting the GBGD data to conform to the Table provided by the MENR we see a different picture emerging.

Converting the Armenian data to conform to the GBGD data published in its 10-K we get the following table:


In 2006, GBGD claimed it mined 52,000 tones of ore when it actually mined 12,100 tones of ore. In 2008, GBGD claimed it mined 82,000 tones of ore when it actually mined 45,660 tones of ore. Meanwhile the GOLD content remains the same, at approximately 66 kg, even-though the volumes differ dramatically. This implies the grade of the ore for 2006, as filed with the MENR, graded for Gold was approximately 5.45 g / t but the grade for Gold reported by GBGD in its SEC filings was 1.27 g / t. The ore for 2008, as filed with the MENR, graded approximately 3.34 g / t, but GBGD reported in its SEC filings that it was 1.85 g / t.

In 2010, 21,000 Tones of ore mined GBGD claimed it with a grade of 2.08 g Gold / t, equivalent to 43.68 kg of Gold content. The Official Armenian records show 16,800 Tones of ore mined That GBGD with Gold content of 18:31 kg of Gold content, equivalent to 1:17 g / t. Global Gold Gold mined in 2010 overstated by 24.1 kg in its SEC filings.

In 2011, GBGD claimed it mined 21,400 Tones of ore with a grade of 0.92 g Gold / t , equivalent to 19.69kg of Gold content. The Official A rmenian records show That GBGD mined 11.860 Gold Tones of ore with content of 18:31 kg of Gold content, equivalent to 1.54 g / t. Global Gold Gold mined overstated in its SEC filings in 2011 by 1.38 kg.

No investor can now TRUST what the real grade of the TOUKHMANUK Gold Mine is. Global Gold reports one grade with the MENR and a different grade in their audited financial statements filed with the SEC. This is a problem for Huge Global Investors Gold since rely on to evaluate the value of Published Grades Gold Assets. Have Investor's been misled in Global Gold?

Is Global Gold Corp. (GBGD), Mr. Van Z. Krikorian and Mr. Ashot Poghossyan willfully and knowingly conspired to File and misleading statements in their FALSE Audited Financial Statements or 10-K Filed FALSE Actually they have with the Ministry of Energy and Natural Reports Resources of the Republic of Armenia (MENR)? 

There clearly has to be an investigation by the SEC, PCAOB and the MENR to find out what the real truth is. 

About this Blog:  Between 2009 and 2012 I was an active investor in the mineral exploration sector in the Republic of Armenia.  Our main project in Armenia was the MARJAN polymetallic gold and silver project located in near Sissian.  My JV partner, Mr. Van Z. Krikorian, President of Global Gold Corp (otcqb: GBGD) and Trustee of the Armenian Assembly of America, used corrupt means including using his influence with the US EMBASSY in YEREVAN to secure an indictment against me for theft of the JV and to corrupt the Armenia judicial system to give him a favourable ruling.

Mr. Van Z. Krikorian is the President, CEO and Legal Counsel of Global Gold Corp. (otcqb:GBGD), a penny stock listed on the OTC  markets. His public filings with the US Securities and Exchange Commission  fail to fully disclose the reality on the ground in Armenia in the promotion and development of GBGD's gold project, the TOUKHMANUK GOLD MINE.

This blog is an effort to bring transparency of the activities of Global God Corp. (otcqb: GBGD) and Mr. Van Z. Krikorian in Armenia.

ARMENIAN TRANSLATION

->
Global Gold will vorporatsian (GBGD) its s gold mine increased ing the mining capacity of 104 percent.

V. yerjers I got the Enerdetikayi and Natural Resources նախարարության նամակ _պատասխանի պատճեններ ը, ներառյալ Հայաստանի Թուխմանուկ ոսկու հանքավայրի արտադրական հաշվետվությունների ամփոփագի ը ՝ լրացրած Գլոբալ Գոլդ կազմակերպության դուստր ձեռնարկության ՄԵԳՈ ԳՈԼԴ ՍՊԸ - ի կողմից :

Նամակը հրապարակված է ր ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների ( ՀՀ ԷԲՊ ) նախարարության  աշխատակազմի ղեկավար պրն . Կարեն Ղաղրամանյանի կողմից , որպես տեղեկատվության մատչելիության պատասխան նամակ Հայաստանյան Էկոիրավունք   ՀԿ նախագահ պրն . Արթուր Grigoryan hartsmone. 

  2012 annual 10- K report ). Van Z. Krikorian said the report was signed by the CEO and   board of directors, which the audit was conducted in New YOUR updated in RBSM LLP- by:

2006 թ . իվեր Գլոբալ Գոլդ կ որպորացիան ( այժմ` GBGD) ոսկու արդյունաբերության Թուխմանուկ մասնաճյուղում ուռճացրել է հանքարդյունաբերության ծավալը 104 տոկոսով :

10 - Կ հաշվետվությունում ինչպես , որ Միացյալ Նահանգների արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովում պաշտոնապես լրացված է  2012 թ վերջին ( Դեկտեմբեր 31) պ րն Կրկորյանը և իր խորհուրդը ներկայացրել են հետևյալ պաշտոնական հաղորդագրությունը՝

 Ընկերությունն 2006 թ հանքայնացրել է  մոտավորապես 52,000 տ . հանքաքար  մոտավորապես 1.27 գ / տ ոսկի և 6.37 գ / տ արծաթ բաղադրությամբ ,
In 2007 , the mining industry has not been implemented . 
2008 թ մոտավորապես 82,000 տոննա հանքաքար, մոտավորապես 1.85 գ / տ ոսկի և 5.21 գ / տ արծաթ գո յ ացող բաղադրությամբ , 
2009 mining has been carried out ;
2010 was approximately 21,000 tonnes of ore, approximately . 2.08 g / t gold and 5.68 g / t silver Guo Yu being formulated ,  
2011 year . Approximately 21; 400 տոննա հանքաքար, մոտավորապես 0.92 գ / տ ոսկի և 3.32 գ / տ արծաթ գոհացող բաղադրությամբ ,
In 2012 , the mining industry has not implemented

Արտադրական ծավալների այլ կերպ են արձանագած Գլոբալ Գոլդ Հայաստան մասնաճյուղում : Ստորև աղյուսակում ներկայացվում է ՀՀ ԷԲՊ - ի կողմից ստացված տեղեկատվությունը : Այս աղյուսակը արտացոլում է 2006 ից իվեր Թուխմանուկ հանքավայրի արդյունահանման զեկույցն , լրացված Մեգո Գոլդի կողմից :

Table 1


Ստորև աղյուսակում համեմատելով GBGD տվյալները ՀՀ ԷԲՊ - ի կողմից տրամադրված տվյալների հետ, տեսնում ենք այլ պատկեր :

Table 2

Ստորև աղյուսակում  10- Կ զեկույցում GBGD- ի կողմից հրապարակված տվյալներն հաստատելու համար տվյալները համեմատում ենք հայաստանյան տվյալների հետ :

Table 3
2006 թ . GBGD ներկայացրել է 52,000 տ . հանքաքարի արդյունահանում երբ դա փաստացի եղել է 12,100 տ հանքաքար.
 2008 year. GBGD of 82,000 tons. ore when it is actually used to be 45.660 tons. Ore.  
Meanwhile, gold  The volume has been variable . It is to be mentioned in the EBP documents that  in 2006, the ore content index is estimated to be approximately 5.45 g / t, but GBGD - in the Secretariat's report as 1.27 g / t.
Ore 2008 's for , as referred to in the document HHEBP , estimated to be approximately 3.34 g / t , but GBGD - it has its secretariat report as 1.85 g / t specified.

2010 GBGD 21,000 tonnes of ore at 2.08 g / t gold content index, proportionate to  43.68 kg of gold reserves. The official data GBGD - was produced over 16,800 tons. ore 18:31 kg of gold worth, commensurate with 1.17 g / t. Gold production in 2010 in the records of the Secretariat of the Global Gold exaggerate to 24.1 kilograms.

2011 year. GBGD of 21,400 tonnes of ore mined from 0. 92 g / t commensurate with 19.69 kg of gold reserves. The official data GBGD - was produced 11.860 tons. ore 18:31 kg of gold worth, commensurate with 1.54 g / t .: Gold production 201 1 - The Secretariat of the Global Gold records   to exaggerate 1 38 kg.

No investor can not be sure that the actual gold content as the Tughmanuki. The Global Gold for its reporting on the EBP and other content from other content on its financial audit documents submitted to the secretariat. This is a big problem as long as the Global Gold for gold investors in evaluating the assets are based on published data. Global Gold investors were misled by

Արդյոք Գլոբալ Գոլդ կորպորացիացիյում (GBGD), պրն   Վան Զ . Կրկորյանը և պրն Աշոտ Պողոսյանը ամբողջովին և գիտակցաբար դավադրել են 10- Կ աուդիտի ֆինանսական փաստաթղթի կողծ և սուտ գրառումներ թէ իրականում նրանք ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ներկայացրել են սխալ հաշվետվություններ ?  

Simple to , the SEC, PCAOB և ՀՀ ԷԲՊ - ի  կողմից անհրաժեշտ է քննություն իրականացնել իսկության բացահայտման համար :

The translations of words and explanation of the mind  based on the English model.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.